โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม  ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 0900427055
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
QR code วิชาเรียน ม1 -ม6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.7 MB 210
ตารางการจัดการเรียนทางไกล โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 711.98 KB 271
เอกสารใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 05/06/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.73 MB 407
เอกสารใบมอบตัว ม4 05/06/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 415
เอกสารใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 05/06/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 450
เอกสารใบมอบตัว ม1 05/06/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 439
Tap Test Analysis Program (โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ Excel ด้วยสูตร KR-20) Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 276
Zoomit RAR Archive ขนาดไฟล์ 62.13 KB 240
คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.81 MB 270
ภูมิศาสตร์ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 262
หลักสูตรปรับปรุง 60 วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.74 MB 266
วิเคราะห์หลักสูตรอิงมาตรฐานการงาน 61 Word Document ขนาดไฟล์ 247.94 KB 269
ตัดต่อวีดีโอง่ายๆด้วย Sony Vegas Word Document ขนาดไฟล์ 305.09 KB 313
การใช้ Flipalbum Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.32 MB 591
การใช้ WebPage Word Document ขนาดไฟล์ 519 KB 359
งานวิจัยในชั้นเรียน
รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนเรื่องอาณาจักรอยุธยา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.75 KB 323
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการสอนแบบทำนาย สังเกต อธิบาย Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 999
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 725
ความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนวิชากระบี่กระบอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 16.14 KB 1066
การแก้ปัญหาการเขียนสะกดคำไม่ตรงมาตราแม่ กก กด กน กบ โดยใช้หนังสือภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 18.58 KB 362
การศึกษาเจตคติของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.15 KB 386
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 885
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร) เรื่องพืชสวยงามลดโลกร้อน โดยใช้โดยใช้ใบความรู้และการปฏิบัติจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 14.14 KB 557
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อจับใจความ สำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 348
การวัดเจตคติที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของนักเรียนโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 14.33 KB 384
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 Word Document ขนาดไฟล์ 479 KB 646
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความเข้มเสียงและระดับความเข้มเสียง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ ในโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 28.34 KB 313
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกหัดการสนทนาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 46.5 KB 421
งานวิจัยหน้าเดียว การใช้แบบฝึกหัดเพื่อแก้ปัญหาความขาดแคลนคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 3980
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษโดยการใช้สื่อสอน ตามหลัก Phonics 5 Word Document ขนาดไฟล์ 28 KB 544
วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Excel) Word Document ขนาดไฟล์ 54.5 KB 3265
บทคัดย่องานวิจัยหมอนสม๊อค Word Document ขนาดไฟล์ 13.85 KB 416
งานวิชาการ
แบบคำร้องขอย้ายนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 12.89 KB 195
แบบคําร้องขอลาออก Word Document ขนาดไฟล์ 13.42 KB 189
แบบคําร้องขอระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ1).. Word Document ขนาดไฟล์ 17.51 KB 199
แบบคําร้องขอใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) Word Document ขนาดไฟล์ 15.78 KB 200
โปรแกรม Bookmark 283
รายชื่อนักเรียน 1/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 329 KB 278
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปี2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 592 KB 380
งานกิจการนักเรียน
คู่มือสภานักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 122.56 KB 407
คู่มือนักเรียน 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 549
ใบลานักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.44 KB 8697
งานแผนงานและนโยบาย
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 195
SAR 61 Word Document ขนาดไฟล์ 516.33 KB 199
ประกาศการใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.02 KB 212
งานเตรียมแผนปฏิบัติการ2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 227.32 KB 240
SAR2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 253
ประกาศการใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.92 KB 245
ประกาศการใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.97 MB 244
ประกาศการใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 334.29 KB 248
ผลการประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 395.1 KB 285
รายงานประจำปี (SAR)2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 271
สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ Word Document ขนาดไฟล์ 121.13 KB 280
แผนปฏิบัติราชการปีงบ-59 Word Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 305
รายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.97 KB 332
งานงบประมาณ
govtax 271
งานบริหารบุคคล
คู๋มือการปฏิบัติงานราชการ 190
เเบบรายงานการประชุมโรงเรียนกันทรลักา์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 212.5 KB 176
แบบหนังสือรับโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 146.5 KB 187
เเบบประกาศโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 50.35 KB 181
เเบบข้อบังคับโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 50.77 KB 185
เเบบระเบียบโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 50.73 KB 178
เเบบคำสั่งโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 50.29 KB 180
เเบบหนังสือภายในโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 181
แบบหนังสือภายนอกโรงเรียนกันทรลักา์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 184
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ Word Document ขนาดไฟล์ 384 KB 260
ID-Plan Word Document ขนาดไฟล์ 510.5 KB 571
งานบริหารทั่วไป
กฎระเบียบว่าด้วยเรื่อง การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.44 KB 188
วารสาร ลูกไทรทอง ประจำปี 60 232
รายงานการประชุม
รายงานการประชุม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ครั้งที่ 10/2562 Word Document ขนาดไฟล์ 216.5 KB 182
รายงานการประชุม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ครั้งที่ 6/2562 Word Document ขนาดไฟล์ 212 KB 211
รายงานการประชุม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ครั้งที่ 4/2562 Word Document ขนาดไฟล์ 217.5 KB 231
รายงานการประชุม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ครั้งที่ 3/2562 Word Document ขนาดไฟล์ 214 KB 262
รายงานการประชุม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ครั้งที่ 2/2562 Word Document ขนาดไฟล์ 207.5 KB 220
รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.58 KB 231
รายงานการประชุม0461 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.04 KB 229
รายงานการประชุม ครั้งที่ 02/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.41 KB 243
รายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97 KB 237
รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.75 KB 316
รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.86 KB 248
รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.78 KB 250
รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.98 KB 249
รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.56 KB 267
วาระการประชุม
ระเบียบวาระประชุม-0860 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180.78 KB 243
ระเบียบวาระประชุม-0760 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 169.12 KB 437
ระเบียบวาระประชุม-0660 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 219.53 KB 249
ระเบียบวาระประชุม-0560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.87 KB 256
ระเบียบวาระประชุม-0360 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.36 KB 241
ระเบียบวาระประชุม-0260 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.37 KB 243
ระเบียบวาระประชุม-0160 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 228.03 KB 243