โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม   ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 0900427055
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
QR code วิชาเรียน ม1 -ม6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.7 MB 30
ตารางการจัดการเรียนทางไกล โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 711.98 KB 62
เอกสารใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 05/06/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.73 MB 227
เอกสารใบมอบตัว ม4 05/06/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 230
เอกสารใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 05/06/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 265
เอกสารใบมอบตัว ม1 05/06/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 252
Tap Test Analysis Program (โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ Excel ด้วยสูตร KR-20) Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 95
Zoomit RAR Archive ขนาดไฟล์ 62.13 KB 62
คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.81 MB 90
ภูมิศาสตร์ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 85
หลักสูตรปรับปรุง 60 วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.74 MB 87
วิเคราะห์หลักสูตรอิงมาตรฐานการงาน 61 Word Document ขนาดไฟล์ 247.94 KB 92
ตัดต่อวีดีโอง่ายๆด้วย Sony Vegas Word Document ขนาดไฟล์ 305.09 KB 113
การใช้ Flipalbum Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.32 MB 406
การใช้ WebPage Word Document ขนาดไฟล์ 519 KB 182
งานวิจัยในชั้นเรียน
รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนเรื่องอาณาจักรอยุธยา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.75 KB 131
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการสอนแบบทำนาย สังเกต อธิบาย Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 775
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 519
ความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนวิชากระบี่กระบอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 16.14 KB 835
การแก้ปัญหาการเขียนสะกดคำไม่ตรงมาตราแม่ กก กด กน กบ โดยใช้หนังสือภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 18.58 KB 182
การศึกษาเจตคติของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.15 KB 199
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 586
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร) เรื่องพืชสวยงามลดโลกร้อน โดยใช้โดยใช้ใบความรู้และการปฏิบัติจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 14.14 KB 370
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อจับใจความ สำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 167
การวัดเจตคติที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของนักเรียนโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 14.33 KB 195
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 Word Document ขนาดไฟล์ 479 KB 445
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความเข้มเสียงและระดับความเข้มเสียง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ ในโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 28.34 KB 134
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกหัดการสนทนาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 46.5 KB 232
งานวิจัยหน้าเดียว การใช้แบบฝึกหัดเพื่อแก้ปัญหาความขาดแคลนคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 3210
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษโดยการใช้สื่อสอน ตามหลัก Phonics 5 Word Document ขนาดไฟล์ 28 KB 342
วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Excel) Word Document ขนาดไฟล์ 54.5 KB 2517
บทคัดย่องานวิจัยหมอนสม๊อค Word Document ขนาดไฟล์ 13.85 KB 232
งานวิชาการ
แบบคำร้องขอย้ายนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 12.89 KB 13
แบบคําร้องขอลาออก Word Document ขนาดไฟล์ 13.42 KB 13
แบบคําร้องขอระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ1).. Word Document ขนาดไฟล์ 17.51 KB 18
แบบคําร้องขอใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) Word Document ขนาดไฟล์ 15.78 KB 22
โปรแกรม Bookmark 105
รายชื่อนักเรียน 1/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 329 KB 100
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปี2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 592 KB 187
งานกิจการนักเรียน
คู่มือสภานักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 122.56 KB 137
คู่มือนักเรียน 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 321
ใบลานักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.44 KB 4048
งานแผนงานและนโยบาย
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 16
SAR 61 Word Document ขนาดไฟล์ 516.33 KB 24
ประกาศการใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.02 KB 31
งานเตรียมแผนปฏิบัติการ2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 227.32 KB 61
SAR2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 72
ประกาศการใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.92 KB 68
ประกาศการใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.97 MB 65
ประกาศการใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 334.29 KB 70
ผลการประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 395.1 KB 110
รายงานประจำปี (SAR)2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 100
สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ Word Document ขนาดไฟล์ 121.13 KB 109
แผนปฏิบัติราชการปีงบ-59 Word Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 136
รายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.97 KB 163
งานงบประมาณ
govtax 102
งานบริหารบุคคล
คู๋มือการปฏิบัติงานราชการ 21
เเบบรายงานการประชุมโรงเรียนกันทรลักา์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 212.5 KB 5
แบบหนังสือรับโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 146.5 KB 16
เเบบประกาศโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 50.35 KB 10
เเบบข้อบังคับโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 50.77 KB 15
เเบบระเบียบโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 50.73 KB 6
เเบบคำสั่งโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 50.29 KB 8
เเบบหนังสือภายในโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 12
แบบหนังสือภายนอกโรงเรียนกันทรลักา์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 15
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ Word Document ขนาดไฟล์ 384 KB 85
ID-Plan Word Document ขนาดไฟล์ 510.5 KB 397
งานบริหารทั่วไป
กฎระเบียบว่าด้วยเรื่อง การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.44 KB 18
วารสาร ลูกไทรทอง ประจำปี 60 62
รายงานการประชุม
รายงานการประชุม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ครั้งที่ 10/2562 Word Document ขนาดไฟล์ 216.5 KB 12
รายงานการประชุม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ครั้งที่ 6/2562 Word Document ขนาดไฟล์ 212 KB 40
รายงานการประชุม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ครั้งที่ 4/2562 Word Document ขนาดไฟล์ 217.5 KB 42
รายงานการประชุม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ครั้งที่ 3/2562 Word Document ขนาดไฟล์ 214 KB 47
รายงานการประชุม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ครั้งที่ 2/2562 Word Document ขนาดไฟล์ 207.5 KB 50
รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.58 KB 55
รายงานการประชุม0461 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.04 KB 57
รายงานการประชุม ครั้งที่ 02/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.41 KB 70
รายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97 KB 64
รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.75 KB 145
รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.86 KB 78
รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.78 KB 79
รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.98 KB 79
รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.56 KB 98
วาระการประชุม
ระเบียบวาระประชุม-0860 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180.78 KB 73
ระเบียบวาระประชุม-0760 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 169.12 KB 266
ระเบียบวาระประชุม-0660 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 219.53 KB 78
ระเบียบวาระประชุม-0560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.87 KB 86
ระเบียบวาระประชุม-0360 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.36 KB 71
ระเบียบวาระประชุม-0260 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.37 KB 73
ระเบียบวาระประชุม-0160 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 228.03 KB 73