โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม  ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ปีพุทธศักราช 2534 นายเกษม  คำทวี  ผู้อำนวยการ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา  ได้ขออนุมัติกรมสามัญศึกษา    จัดตั้งโรงเรียนสาขาบ้านโนนคำแก้ว  ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา 

       วันที่  กุมภาพันธ์  พ.. 2537  กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดเป็นโรงเรียนเอกเทศ ที่  บ.โนนสำราญ   ม.11  .สังเม็ก อ.กันทรลักษ์  จ.ศรีสะเกษ  ให้ชื่อโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม และกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายสมบูรณ์  โพธิ์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  กรมสามัญศึกษามีคำสั่งที่ 5942/2537 สั่ง ณ วันที่ 19 ตุลาคม  พ..2537ให้นายกุศล  นามแดง  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ตั้งแต่วันที่  5  กรกฎาคม  พ..2537

        ปัจจุบันโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม  จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย