โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม  ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 0900427055
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศิษฏ์ฐิกานต์ โพธิ์ชา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อุดร การะเกษ
ครู คศ.3

ดุษฎี บรรพชาติ
ครู คศ.2

ณัฐสุดา สืบวงศ์
ครู คศ.1

นายเสกสรร สายเสน