โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม   ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 0900427055
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

วิลาวัลย์ ไสว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

อุดร การะเกษ
ครู คศ.3

ศิษฏ์ฐิกานต์ โพธิ์ชา
ครู คศ.3

ดุษฎี บรรพชาติ
ครู คศ.2

ณัฐสุดา สืบวงศ์
ครูผู้ช่วย

นายเสกสรร สายเสน