โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม  ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 0900427055
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายศิษฏ์ฐิกานต์ โพธิ์ชา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายอุดร การะเกษ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวดุษฎี บรรพชาติ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายบุญร่วม ราษี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายฉัตรประชา ทันนา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางณัฐสุดา สืบวงศ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายทองคำ บุญล้อม
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายเสกสรร สายเสน
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวธัญญลักษณ์ พงษ์สีดา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4