โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม  ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 0900427055
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

บุญฑริกา สีคำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

อัมพร สมปาน
ครู คศ.3

สุนันท์ คำปลิว
ครู คศ.3

อชิราภรณ์ ยอดกุล
ครู คศ.3

วิจิตรา ราษี
ครู คศ.3