โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม  ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสุนันท์ คำปลิว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวอชิราภรณ์ ยอดกุล
ครู คศ.3

นางอัมพร สมปาน
ครู คศ.3

นางบุญฑริกา สีคำ
ครู คศ.3

นางสมนา ปลื้มใจ