โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม   ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 0900427055
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

บุญฑริกา สีคำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

อัมพร สมปาน
ครู คศ.3

สุนันท์ คำปลิว
ครู คศ.3

อชิราภรณ์ ยอดกุล
ครู คศ.3

วิจิตรา ราษี
ครู คศ.3