โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม  ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 0900427055
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอชิราภรณ์ ยอดกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางอัมพร สมปาน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสุนันท์ คำปลิว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางบุญฑริกา สีคำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1