โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม  ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 0900427055
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

บัณฑิตย์ คมใส

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

บัวทอง เบ็ญมาศ

บุญร่วม ราษี

พรทิพย์ นามทองใบ

ฉัตรประชา ทันนา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

ทองคำ บุญล้อม