โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม   ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 0900427055
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

บัณฑิตย์ คมใส

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

บัวทอง เบ็ญมาศ

บุญร่วม ราษี

พรทิพย์ นามทองใบ

ฉัตรประชา ทันนา
ครู คศ.1

ทองคำ บุญล้อม