โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม  ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 0900427055
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายบัณฑิตย์ คมใส
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางบัวทอง เบ็ญมาศ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายพรทิพย์ นามทองใบ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3