โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม  ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 3 การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ