โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม  ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 0900427055
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

ศศิวิมล พุทธวงค์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

ณพัชชนันท์ โพธิวัฒน์
ครู คศ.1

อันชลี แก้ววรรณา
ครู คศ.1

นัชธิดา พิมอุทา
ครู คศ.1