โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม   ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 0900427055
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

ศศิวิมล พุทธวงค์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

ณพัชชนันท์ โพธิวัฒน์
ครู คศ.1

อันชลี แก้ววรรณา

นัชธิดา พิมอุทา
ครูผู้ช่วย