โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม  ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (MISSION)

1. ยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและสร้างศักยภาพให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21
2. ส่งเสริมผู้เรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรม บนพื้นฐานวิถีความเป็นไทยตามแนวทางศาสตร์พระราชา
3. พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
4. เพิ่มประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมการศึกษา
5. สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่น ภาคเอกชนในการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเป้าประสงค์ (GOALS)

1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมบนวิถีความเป็นไทยตามแนวทางศาสตร์พระราชา
3. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพมาตรฐานสากล
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมการศึกษา
5. โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือในการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา