โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม  ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 0900427055
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรทางการศึกษา

สุนา รัตนะวัน

นางสาวสาวิตรี แก้วพวง
ครูการศึกษาพิเศษ

นางสาวสุกัญญา อังคาคูณ
ครูธุรการ