โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม  ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวสาวิตรี แก้วพวง
ครูการศึกษาพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวสุกัญญา อำคาคูณ
ครูธุรการ

นายทองดาว โยธพันธ์
นักการภารโรง

นายสุทธิชัย พันธ์กิ่งทิพย์
นักการภารโรง