โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม  ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 1 การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้