โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม  ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 0900427055
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ฤทธิรุทธ สุภกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

พัทธเนติ์ ทองบาง
ครู คศ.1