โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม  ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 0900427055
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนันทัษภรณ์ พิมพ์พงษ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายโกวิท วันศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวปัญจรัตน์ โลมะบรรณ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางจุฑารัตน์ ผิวงาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวกาญจนา ขันไชย
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2