โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม  ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 0900427055
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายโกวิท วันศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ปัญจรัตน์ โลมะบรรณ์
ครู คศ.2

จุฑารัตน์ ผิวงาม
ครู คศ.1

นางสาวนันทัษภรณ์ พิมพ์พงษ์
ครู คศ.1