โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม   ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 0900427055
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายโกวิท วันศรี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

ปัญจรัตน์ โลมะบรรณ์

จุฑารัตน์ ผิวงาม

นางสาวนันทัษภรณ์ พิมพ์พงษ์