โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม   ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 0900427055
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายโกวิท วันศรี
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2558 ปริญญาโทบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2543 คบ.เอกประวัติศ่สตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
ปี 2554 _ ปัจจุบัน โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ครู
2551_ 2554 โรงเรียนดงสว่างวิทยา อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 พนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาเด่นปี 2560
2 รางวัล เสมา ปปส. ปี 2559
3 รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง OBEC WARDS 2017