โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม  ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
สาระที่ 4
สาระที่ 4 การเรียนรู้ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทยบนฐานสวนพฤกษศาสตร์