โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม  ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิตยาพร อำนวย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2563-ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายบุรินทร์ สุดใจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2563-2563
ชื่อ-นามสกุล : นายเทวิน ชินบุตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2556-2563
ชื่อ-นามสกุล : นายโฆษิต คำไสย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2554-2555
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพล วรรณจู
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2551-2554
ชื่อ-นามสกุล : นายสิริศักฏ์ บุญตา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2546-2551
ชื่อ-นามสกุล : นายกุศล นามแดง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2540-2546
ชื่อ-นามสกุล : นายกุศล นามแดง
ตำแหน่ง : อาจารญ์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2538-2540
ชื่อ-นามสกุล : นายกุศล นามแดง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2537-2538