โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม  ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวชุติมา ไชยจันทร์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวชนัญชิดา นารี

นางสาวกาญจนา ทุ่มโมง

นางสาวปภัสสร ศรีชัย