โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม  ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 0900427055
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ธรรมนันท์ จันดี

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

ชนัญชิดา นารี

ชุติมา ไชยจันทร์

กาญจนา ทุ่มโมง

ประภัสสร ศรีชัย

ทิพาพร วงศ์คำดี