โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม  ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 0900427055
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
QR code วิชาเรียน ม1 -ม6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.7 MB 1030
ตารางการจัดการเรียนทางไกล โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 711.98 KB 1058
เอกสารใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 05/06/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.73 MB 1274
เอกสารใบมอบตัว ม4 05/06/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 1250
เอกสารใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 05/06/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 1167
เอกสารใบมอบตัว ม1 05/06/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 1143
Tap Test Analysis Program (โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ Excel ด้วยสูตร KR-20) Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 937
Zoomit RAR Archive ขนาดไฟล์ 62.13 KB 855
คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.81 MB 1096
ภูมิศาสตร์ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 1255
หลักสูตรปรับปรุง 60 วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.74 MB 1286
วิเคราะห์หลักสูตรอิงมาตรฐานการงาน 61 Word Document ขนาดไฟล์ 247.94 KB 927
ตัดต่อวีดีโอง่ายๆด้วย Sony Vegas Word Document ขนาดไฟล์ 305.09 KB 921
การใช้ Flipalbum Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.32 MB 1007
การใช้ WebPage Word Document ขนาดไฟล์ 519 KB 1219
งานวิจัยในชั้นเรียน
รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนเรื่องอาณาจักรอยุธยา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.75 KB 940
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการสอนแบบทำนาย สังเกต อธิบาย Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 1100
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 865
ความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนวิชากระบี่กระบอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 16.14 KB 1278
การแก้ปัญหาการเขียนสะกดคำไม่ตรงมาตราแม่ กก กด กน กบ โดยใช้หนังสือภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 18.58 KB 1116
การศึกษาเจตคติของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.15 KB 1080
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 1097
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร) เรื่องพืชสวยงามลดโลกร้อน โดยใช้โดยใช้ใบความรู้และการปฏิบัติจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 14.14 KB 890
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อจับใจความ สำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 936
การวัดเจตคติที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของนักเรียนโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 14.33 KB 1158
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 Word Document ขนาดไฟล์ 479 KB 1060
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความเข้มเสียงและระดับความเข้มเสียง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ ในโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 28.34 KB 887
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกหัดการสนทนาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 46.5 KB 1159
งานวิจัยหน้าเดียว การใช้แบบฝึกหัดเพื่อแก้ปัญหาความขาดแคลนคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 909
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษโดยการใช้สื่อสอน ตามหลัก Phonics 5 Word Document ขนาดไฟล์ 28 KB 976
วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Excel) Word Document ขนาดไฟล์ 54.5 KB 944
บทคัดย่องานวิจัยหมอนสม๊อค Word Document ขนาดไฟล์ 13.85 KB 860
งานวิชาการ
จัดช้ันเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 36.97 KB 1102
จัดช้ันเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.76 KB 860
เอกสารรายงานตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.21 KB 1063
แบบคำร้องขอย้ายนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 12.89 KB 951
แบบคําร้องขอลาออก Word Document ขนาดไฟล์ 13.42 KB 1246
แบบคําร้องขอระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ1).. Word Document ขนาดไฟล์ 17.51 KB 1143
แบบคําร้องขอใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) Word Document ขนาดไฟล์ 15.78 KB 1044
โปรแกรม Bookmark 1166
รายชื่อนักเรียน 1/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 329 KB 867
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปี2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 592 KB 1209
งานกิจการนักเรียน
คู่มือสภานักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 122.56 KB 1018
คู่มือนักเรียน 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 1033
ใบลานักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.44 KB 1347
งานแผนงานและนโยบาย
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 879
SAR 61 Word Document ขนาดไฟล์ 516.33 KB 938
ประกาศการใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.02 KB 1004
งานเตรียมแผนปฏิบัติการ2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 227.32 KB 995
SAR2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 1044
ประกาศการใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.92 KB 1012
ประกาศการใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.97 MB 953
ประกาศการใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 334.29 KB 1076
ผลการประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 395.1 KB 1010
รายงานประจำปี (SAR)2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 1138
สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ Word Document ขนาดไฟล์ 121.13 KB 849
แผนปฏิบัติราชการปีงบ-59 Word Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 1146
รายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.97 KB 886
งานงบประมาณ
govtax 904
งานบริหารบุคคล
คู๋มือการปฏิบัติงานราชการ 1239
เเบบรายงานการประชุมโรงเรียนกันทรลักา์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 212.5 KB 1202
แบบหนังสือรับโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 146.5 KB 910
เเบบประกาศโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 50.35 KB 1189
เเบบข้อบังคับโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 50.77 KB 892
เเบบระเบียบโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 50.73 KB 1279
เเบบคำสั่งโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 50.29 KB 1061
เเบบหนังสือภายในโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 869
แบบหนังสือภายนอกโรงเรียนกันทรลักา์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 968
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ Word Document ขนาดไฟล์ 384 KB 1191
ID-Plan Word Document ขนาดไฟล์ 510.5 KB 1232
งานบริหารทั่วไป
กฎระเบียบว่าด้วยเรื่อง การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.44 KB 1049
วารสาร ลูกไทรทอง ประจำปี 60 967
รายงานการประชุม
รายงานการประชุม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ครั้งที่ 10/2562 Word Document ขนาดไฟล์ 216.5 KB 1035
รายงานการประชุม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ครั้งที่ 6/2562 Word Document ขนาดไฟล์ 212 KB 925
รายงานการประชุม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ครั้งที่ 4/2562 Word Document ขนาดไฟล์ 217.5 KB 1241
รายงานการประชุม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ครั้งที่ 3/2562 Word Document ขนาดไฟล์ 214 KB 981
รายงานการประชุม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ครั้งที่ 2/2562 Word Document ขนาดไฟล์ 207.5 KB 918
รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.58 KB 905
รายงานการประชุม0461 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.04 KB 900
รายงานการประชุม ครั้งที่ 02/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.41 KB 1289
รายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97 KB 1212
รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.75 KB 1262
รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.86 KB 1179
รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.78 KB 922
รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.98 KB 996
รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.56 KB 1288
วาระการประชุม
ระเบียบวาระประชุม-0860 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180.78 KB 1290
ระเบียบวาระประชุม-0760 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 169.12 KB 1268
ระเบียบวาระประชุม-0660 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 219.53 KB 1046
ระเบียบวาระประชุม-0560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.87 KB 998
ระเบียบวาระประชุม-0360 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.36 KB 1154
ระเบียบวาระประชุม-0260 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.37 KB 1026
ระเบียบวาระประชุม-0160 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 228.03 KB 1285