โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม  ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
>code block 16.01 4
>code block 12.11 19
QR code วิชาเรียน ม1 -ม6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.7 MB 146548
ตารางการจัดการเรียนทางไกล โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 711.98 KB 146587
เอกสารใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 05/06/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.73 MB 146796
เอกสารใบมอบตัว ม4 05/06/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 146767
เอกสารใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 05/06/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 146681
เอกสารใบมอบตัว ม1 05/06/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 146717
Tap Test Analysis Program (โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ Excel ด้วยสูตร KR-20) Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 146431
Zoomit RAR Archive ขนาดไฟล์ 62.13 KB 146362
คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.81 MB 146609
ภูมิศาสตร์ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 146756
หลักสูตรปรับปรุง 60 วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.74 MB 146795
วิเคราะห์หลักสูตรอิงมาตรฐานการงาน 61 Word Document ขนาดไฟล์ 247.94 KB 146434
ตัดต่อวีดีโอง่ายๆด้วย Sony Vegas Word Document ขนาดไฟล์ 305.09 KB 146484
การใช้ Flipalbum Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.32 MB 146517
การใช้ WebPage Word Document ขนาดไฟล์ 519 KB 146719
งานวิจัยในชั้นเรียน
รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนเรื่องอาณาจักรอยุธยา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 124.75 KB 146474
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการสอนแบบทำนาย สังเกต อธิบาย Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 146678
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะ รายวิชาพื้นฐาน คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 146631
ความคิดเห็นที่มีต่อการเรียนวิชากระบี่กระบอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 16.14 KB 146981
การแก้ปัญหาการเขียนสะกดคำไม่ตรงมาตราแม่ กก กด กน กบ โดยใช้หนังสือภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 18.58 KB 146657
การศึกษาเจตคติของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม อําเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.15 KB 146648
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 147269
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร) เรื่องพืชสวยงามลดโลกร้อน โดยใช้โดยใช้ใบความรู้และการปฏิบัติจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 14.14 KB 146443
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อจับใจความ สำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 146534
การวัดเจตคติที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของนักเรียนโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 14.33 KB 146750
รายงานการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง จริยธรรมที่พึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 Word Document ขนาดไฟล์ 479 KB 147430
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความเข้มเสียงและระดับความเข้มเสียง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ ในโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 28.34 KB 146385
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกหัดการสนทนาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 46.5 KB 146843
งานวิจัยหน้าเดียว การใช้แบบฝึกหัดเพื่อแก้ปัญหาความขาดแคลนคอมพิวเตอร์ Word Document ขนาดไฟล์ 39.5 KB 157589
วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษโดยการใช้สื่อสอน ตามหลัก Phonics 5 Word Document ขนาดไฟล์ 28 KB 146758
วิจัยในชั้นเรียน การพัฒนาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Excel) Word Document ขนาดไฟล์ 54.5 KB 153565
บทคัดย่องานวิจัยหมอนสม๊อค Word Document ขนาดไฟล์ 13.85 KB 146567
งานวิชาการ
รายชื่อนักเรียน จัดห้องเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.76 KB 52758
แนวปฏิบัติการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 371.11 KB 52758
สถานที่รับรายงานตัว ปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 52.59 KB 52758
จัดช้ันเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 36.97 KB 146597
จัดช้ันเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.76 KB 146358
เอกสารรายงานตัว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 115.21 KB 146557
แบบคำร้องขอย้ายนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 12.89 KB 146449
แบบคําร้องขอลาออก Word Document ขนาดไฟล์ 13.42 KB 146750
แบบคําร้องขอระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ1).. Word Document ขนาดไฟล์ 17.51 KB 146642
แบบคําร้องขอใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7) Word Document ขนาดไฟล์ 15.78 KB 146546
>โปรแกรม Bookmark 146658
รายชื่อนักเรียน 1/2560 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 329 KB 146360
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปี2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 592 KB 146765
งานกิจการนักเรียน
คู่มือสภานักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 122.56 KB 147836
คู่มือนักเรียน 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 146728
ใบลานักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 46.44 KB 147413
งานแผนงานและนโยบาย
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 146526
SAR 61 Word Document ขนาดไฟล์ 516.33 KB 146581
ประกาศการใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 183.02 KB 146493
งานเตรียมแผนปฏิบัติการ2562 RAR Archive ขนาดไฟล์ 227.32 KB 146489
SAR2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 146535
ประกาศการใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 170.92 KB 146519
ประกาศการใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.97 MB 146471
ประกาศการใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 334.29 KB 146592
ผลการประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 395.1 KB 146506
รายงานประจำปี (SAR)2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 146638
สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ Word Document ขนาดไฟล์ 121.13 KB 146338
แผนปฏิบัติราชการปีงบ-59 Word Document ขนาดไฟล์ 1.87 MB 146644
รายงานผลการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 2558 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.97 KB 146675
งานงบประมาณ
govtax 146397
งานบริหารบุคคล
คู๋มือการปฏิบัติงานราชการ 146738
เเบบรายงานการประชุมโรงเรียนกันทรลักา์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 212.5 KB 146688
แบบหนังสือรับโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 146.5 KB 146407
เเบบประกาศโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 50.35 KB 146685
เเบบข้อบังคับโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 50.77 KB 146391
เเบบระเบียบโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 50.73 KB 146776
เเบบคำสั่งโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 50.29 KB 146560
เเบบหนังสือภายในโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 146373
แบบหนังสือภายนอกโรงเรียนกันทรลักา์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 146463
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ Word Document ขนาดไฟล์ 384 KB 146862
ID-Plan Word Document ขนาดไฟล์ 510.5 KB 146722
งานบริหารทั่วไป
กฎระเบียบว่าด้วยเรื่อง การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 65.44 KB 146559
วารสาร ลูกไทรทอง ประจำปี 60 146469
รายงานการประชุม
รายงานการประชุม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ครั้งที่ 10/2562 Word Document ขนาดไฟล์ 216.5 KB 146543
รายงานการประชุม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ครั้งที่ 6/2562 Word Document ขนาดไฟล์ 212 KB 146431
รายงานการประชุม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ครั้งที่ 4/2562 Word Document ขนาดไฟล์ 217.5 KB 146820
รายงานการประชุม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ครั้งที่ 3/2562 Word Document ขนาดไฟล์ 214 KB 147425
รายงานการประชุม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ครั้งที่ 2/2562 Word Document ขนาดไฟล์ 207.5 KB 146422
รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.58 KB 146431
รายงานการประชุม0461 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.04 KB 146411
รายงานการประชุม ครั้งที่ 02/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 91.41 KB 146793
รายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97 KB 146701
รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 106.75 KB 146752
รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.86 KB 146676
รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.78 KB 146424
รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.98 KB 146493
รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.56 KB 146783
วาระการประชุม
ระเบียบวาระประชุม-0860 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180.78 KB 146805
ระเบียบวาระประชุม-0760 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 169.12 KB 146769
ระเบียบวาระประชุม-0660 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 219.53 KB 146540
ระเบียบวาระประชุม-0560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.87 KB 146493
ระเบียบวาระประชุม-0360 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 199.36 KB 146644
ระเบียบวาระประชุม-0260 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 196.37 KB 146509
ระเบียบวาระประชุม-0160 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 228.03 KB 146782