โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม   ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทรศัพท์ 0900427055
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจ าห้องปฏิบัติการ ม.ต้น ด้วยวิธีประ
โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยาคม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจ าห้องปฏิบัติการ ม.ต้น
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๖๐๐,๒๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสองร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
ครุภัณฑ์ประจ าห้องปฏิบัติการ ม.ต้น จ านวน ๑ ชุดAdobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2562,15:00   อ่าน 209 ครั้ง