โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
1 หมู่ที่ 11 ถนนกันทรลักษณ์-นาห่อม  ตำบลสังเม็ก  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
การจัดซื้อจัดจ้าง
การซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ต้น
โรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยาคม ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "จังหวัด" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้ ครุภัณฑ์ประจ าห้องปฏิบัติการ ม.ต้น จ านวน ๑ ชุด พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับ นี้ โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2562,00:00   อ่าน 1462 ครั้ง